Treenigheten

Vad är Treenighetsläran för något? Är den biblisk? Måste jag tro på den för att kunna bli frälst?

Oerhört viktiga och relevanta frågor som jag hoppas kunna besvara i denna artikel, men innan jag gör det så vill jag först förklara de olika varianterna som finns av Treenighetsläran då dessa varianter skiljer sig fundamentalt från varandra.

Ordet”Treenigheten” finns inte i Bibeln (på samma sätt som ordet ”Bibeln” inte finns i Bibeln) utan är ett begrepp som kristna använder för att beskriva Guds natur och väsen (på samma sätt som begreppet ”Bibeln” används av kristna för att beskriva samlingen av alla heliga skrifter från Gamla och Nya Testamentet). Begreppet, Treenigheten, i sig talar om något som är ”Tre” och samtidigt ”En” vilket syftar till dem tre personerna som i Gamla Testamentet uppenbarar sig som HERREN, HERRENS Ängel och HERRENS Ande, och som i Nya Testamentet uppenbarar sig som ”Fadern”, ”Sonen” och ”den Helige Ande.”

Den första läran av Treenighetsläran är att Gud är ETT VÄSEN som består utav TRE DISTINKTA PERSONER där samtliga tre personer är fullkomlig GUD.

På följande sätt skulle denna lära om Gud kunna staplas upp:

(1) Gud är EN (YHWH).

(2) Gud består utav TRE DISTINKTA PERSONER (Fader – Son – Helige Ande).

(3) Varje enskild Person (Fader och Son och Helige Ande) är likvärdig och fullkomlig GUD (YHWH) .

 

Den andra läran heter ”modalism” och lär att Gud är EN PERSON som uppenbarar sig i TRE OLIKA FORMER.

På följande sätt skulle modalismens syn på Gud kunna staplas upp:

(1) Gud är EN (YHWH).

(2) Gud uppenbarar sig i TRE OLIKA FORMER (Fader – Son – Helige Ande).

(3) Varje form (Fader och Son och Helige Ande) är manifestationer av EN PERSON (YHWH).

 

En tredje lära, som förnekar själva Treenighetsdoktrinen, är ”arianismen” och skiljer sig från de två andra doktrinerna på grund av att den har en annan syn på själva naturen för personerna i Treenigheten. Arianismen lär att Gud är EN PERSON och att denna person är Fadern, som vid en bestämd tidpunkt skapade sonen (Jesus) genom sin opersonliga kraft som är den Helige Anden. Enligt arianismen är Sonen således inte evig utan skapad, och den Helige Anden är inte en person utan endast en verksam kraft som Gud använder för att utföra sin vilja och plan.

På följande sätt skulle arianismens syn på Gud kunna staplas upp:

(1) Gud är EN (YHWH).

(2) Endast Fadern är Gud (YHWH).

(3) Sonen är en skapad, underordnad varelse i relation till Fadern medan den Helige Ande är en opersonlig kraft som Gud verkar genom i sin skapelse.

I föregående artikel (Jesus Är YHWH) presenterades Bibelns vittnesmål om att Jesus Kristus inte är skapad utan evig, vilket i sin tur gör att arianismen fallerar. Med Guds nåd så kommer jag vid nästa tillfälle att skriva en längre artikel om den Helige Ande, för att visa att Bibeln klart och tydligt även vittnar om att den Helige Ande är en separat och distinkt person från Fadern och Sonen och samtidigt fullkomlig Gud.

Med det sagt så är det uppenbart vart jag står i synen på Treenigheten!

Jag tror på den första presentationen av Treenighetsmodellen – att Gud är ETT väsen som består utav TRE distinkta och separata personer som i all evighet samexisterar i en tillvaro där varje person är Gud. I gudomen existerar således tre skilda personligheter – Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Anden!

Jag kommer nedan, genom att citera både de gammaltestamentliga och de nytestamentliga skrifterna, presentera varför jag tror på denna doktrin om Gud.

Låt inledningsvis börja med att studera den allra första meningen i Bibeln som lyder enligt följande:

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” (1 Mosebok 1:1)

Den svenska översättningen av den här meningen misslyckas tyvärr med att få vad som faktiskt står i den hebreiska grundtexten. Det hebreiska ordet för Gud i denna mening är nämligen Elohim (אלוקים) vilket är ett pluralistiskt ord för en enhet!

Ja, du läste rätt! Med denna förståelse för ordet Elohim så skulle den första mening därför kunna översättas på följande sätt:

”I begynnelsen skapade ‘De Gud’ himmel och jord.”

Bibelversen visar således på att Gud är EN men att Han (själva gudomen) består av mer än en person och när Gud sedan skapade den allra första människan så kan vi utläsa just detta ännu tydligare:

”Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. ” (1 Mosebok 1:26) 

I denna mening är det helt uppenbart att Gud är relationell och inte individuell, vi kan helt enkelt utläsa från texten att det finns en förmåga till ömsesidig och intellektuell kommunikation inom gudomen där man, vilket framgår i denna passage, fastslår om att skapa en varelse till sin avbild.

Gud talar inte med änglar i detta sammanhang, som vissa förnekare till Treenigheten vill mena, och detta gör Han inte av två mycket fundamentala anledningar. Den ena anledningen är för att Bibeln, på andra ställen, klart och tydligt vittnar om att människan inte är skapad till både änglars och Guds avbild utan endast till Guds avbild (1 Korinthierbrevet 11:7 & Jakobsbrevet 3:9) samt att människan inte är skapad av både änglar och Gud utan endast av Gud! (1 Mosebok 5:1-2 & Malaki 2:10)

Om vi läser vidare i första Mosebok så kan vi se att människorna valde att synda mot Gud och i samband med det så kan vi läsa om hur det på nytt inom gudomen talades internt och personligt om det som hade skett:

”HERREN Gud sade: ”Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt.” (1 Mosebok 3:22)

Dessa tre skriftställen som vi fram tills nu har gått igenom visar tydligt på att Gud beskrivs som ett pluralistiskt väsen.

Men varför säger då bekännare till Treenigheten att Gud är EN?

Jo, det gör man eftersom kunskapen om att Gud är EN går att skönja i andra skriftställen likt dessa:

”Hör, Israel! Herren, vår Gud, HERREN är en.” (5 Mosebok 6:4)

”När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det finns bara en Gud.” (1 Korinthierbrevet 8:4)

”Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar.” (Jakobsbrevet 2:19) 

Gud består alltså ett väsen som består utav personliga relationer och man skulle därför kunna säga att Gud är ett relationellt väsen.

Men hur vet vi då att Gud består av just tre personer, som bekännare till Treenigheten också påstår, och varför består inte Gud av fler än tre personer?

Den slutsatsen, att gudomen består utav tre personer, får man på samma sätt som man får all annan kunskap om Gud – genom att studera och läsa vidare i skrifterna där man kan se att tre skilda personer beskrivs som Gud (eviga, allsmäktiga, allestädes närvarande etc.) och att Gud samtidigt förklaras som en i sitt väsen och i sin natur.

Nedan kommer ett flertal exempel som vittnar om just detta men innan vi går igenom dem så vill jag poängtera vikten av självinsikt för oss människor. Vi är begränsade och kan därför inte förstå något som är obegränsat och komplext fullt ut – vilket är just vad Gud Är*!

Gud är en obegränsad varelse och vi är begränsade varelser.

Gud är perfekt, komplex, outgrundlig, mäktig medan vi är extremt små, enkla och hjälplösa i jämförelse med Honom. Vi människor klarar inte av att förstå saker och ting som vi dagligen har att göra med – saker och ting vi dessutom kan se och känna på! Är det då rimligt att vi, som inte klarar av att förstå det jordiska, förväntar oss att förstå det som tillhör det himmelska? (Johannesevangeliet 3:12)

Gud skulle inte längre vara Gud om vi skulle kunna bryta ner Honom i våra små begränsade hjärnor men tack och lov så har Gud valt att uppenbara sig för oss genom Skrifterna i vilka Han har gett oss tillräcklig med information om vem Han Är*. Detta har Han gjort för att vi ska kunna komma till tro på Honom och ha gemenskap med Honom så att vi kan bli frälsta. Men så fort vi skapar en bild av vem Gud är, som vi klarar av att förklara fullt ut och som vi kan bära runt med oss i vårt tänkande, så har vi skapat oss en avgud som passar vårt begränsande förstånd.

Jag ska nu visa att gudomen verkligen består utav tre personer, vilka gjort sig kända som ”Fadern” och ”Sonen” och ”den Helige Ande”, och den första versen som jag vill använda mig utav är hämtad ur Matteusevangeliet. Det är då Jesus döps av Johannes Döparen och vi kan i denna passage se hur samtliga tre personer i Treenigheten uppenbarar sig för att förhärliga Sonen i den stund då Han smörjs till präst inför Israels hus:

När Jesus hade blivit döpt, steg Han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över Honom. Och en röst från himlen sade: ”Denne är Min Son, den Älskade. I Honom har jag Min glädje.” (Matteusevangeliet 3:16-17)

I denna passage ser vi alltså hur den Helige Ande manifesterar sig i form av en duva och kommer över Sonen som bekräftas av Fadern som sin älskade.

En annan oerhört stark passage som vittnar om att Fadern och Sonen och den Helige Ande är likvärdiga är också hämtad ur Matteusevangeliet och förutom att den visar på att de tre personerna i Treenigheten är likvärdiga, så visar den även på att Jesus är Gud då Han (1) dyrkas av lärjungarna, (2) påstår sig vara allsmäktig och allestädes närvarande och (3) gör anspråk på gudsnamnet YHWH (יהוה):

”Och när de såg Honom, tillbad de Honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jordenGå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad Jag har befallt er. Och se, Jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matteusevangeliet 28:17-20)

Värt att lyfta fram är att det grekiska ordet för ”namn” (όνομα) är i singularform eftersom Gud, som jag nämn tidigare, är EN och att Namnet för Gud, YHWH, också är det:

”YHWH är en och Hans Namn är ETT.” (Sakaria 14:9)

Ett annat starkt bibelställe finns att hämta ur Johannesevangeliet där vi klart och tydligt kan se distinktionen mellan Fadern och Sonen och den Helige Anden. I denna passage talar Jesus till lärjungarna och förklarar vad som skall ske efter Hans uppstigning till Himmelen:

”När Hjälparen kommer, som Jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall Han vittna om Mig.” (Johannesevangeliet 15:26)

Hallelujah!

Hur är det då med de hebreiska skrifterna?

Kan vi skönja Treenigheten ur de gammaltestamentliga skrifterna?

Absolut!

I profeten Daniels bokrulle kan vi läsa om hur den Gamle av dagar (Fadern) är distinkt från en annan gudomlig person, nämligen Människosonen (Jesus Kristus) vilket är ett klart vittnesmål om att Fadern och Sonen är distinkta från varandra och inte är samma person, som modalismen lär, samt att båda (Fadern och Sonen) förtjänar ära, lovprisning och tillbedjan och att de har ett gemensamt evigt rike som Sonen ska härska i…

I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och Han närmade sig den Gamle av dagar och fördes fram inför Honom. Åt Honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna Honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och Hans rike skall inte förstöras.” (Daniel 7:13-13)

Kan vi även läsa om hur både HERREN och HERRENS Ängel tituleras som Gud?

Ja, och det kan vi göra på många ställen! Nedan är ett klockrent skriftställe som är hämtat ur andra Moseboken:

”Där uppenbarade sig HERRENS Ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose: ”Jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp.” När HERREN såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken: ”Mose! Mose!” Han svarade: ”Här är jag.”  (2 Mosebok 3:2-4)

Här ser vi att HERRENS Ängel uppenbarade sig genom busken men två verser senare så kan vi läsa att det är HERREN som kallade på Moses ur busken. Uppenbarligen är HERRENS Ängel HERREN.

Vissa skeptiker menar dock att HERREN endast talade genom HERRENS Ängel men denna tolkning är inte korrekt då hela sammanhanget gör den tolkning ohållbar:

”Gå nu och samla de äldste i Israel och säg till dem: HERREN, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för mig, och Han har sagt: Jag har sett till er och vet vad man har gjort mot er i Egypten.” (2 Mosebok 3:16)

Vers 16 säger att HERREN uppenbarade sig för Moses medan vers 2 säger att HERRENS Ängel uppenbarade sig för Moses.

Uppenbarligen är HERRENS Ängel Gud!

Det intressanta med denna passage är att i vers 14 säger HERRENS Ängel (YHWH), i den brinnande busken;

”Gud sade till Mose: ”Jag är den Jag Är.” Och Han sade vidare: ”Så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er.” (2 Mosebok 3:14)

Låter det uttrycket bekant? Jesus påstods sig vara det flera gånger om i Johannesevangeliet varpå judarna ville stena Honom för hädelse.

Jesus svarade: ”Amen, amen säger Jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.” Då tog de upp stenar för att kasta på Honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.” (Johannesevangeliet 8:58)

Om vi fortsätter med att läsa ur Gamla Testamentet och ställer oss frågan: ”kan vi finna en vers i där även den Helige Anden nämns samtidigt som Fadern och Sonen och där alla är separerade från varandra? Och svaret är: ”Självklart, kan vi göra det!”

Min absoluta favorit, hämtad direkt ur profeten Jesajas skriftrulle, är den där YHWH talar om sig själv och plötsligt nämner två andra personer som båda två är distinkta från YHWH, som talar, men som samtidigt också är YHWH:

”Kom hit till Mig och hör detta: Jag har från första stund talat helt öppet. När tiden kom att något skulle ske, då var Jag där. Och nu har Herren, HERREN sänt Mig och sin Ande. (Jesaja 48:16)

Läs gärna kapitel 48 i Jesajas bok i sin helhet!

En annan mäktig vers som visar på att två distinkta personer är YHWH finns att hämta ur profetens Moses första bok. Den är oerhört stark! Läs och begrunda!

”Då lät YHWH svavel och eld regna ner från YHWH, från himlen, över Sodom och Gomorra.” (1 Mosebok 19:24)

YHWH är alltså på två olika platser samtidigt!

Hallelujah! Ja, vem är som Gud YHWH? Ingen!

De bibelverser jag presenterar här är knappt ett axplock av alla bibelverser om Treenigheten men jag personligen gillar dessa och tycker att dem är tydliga och bra att känna till, begrunda och bevara.

Så för att sammanfatta allt och svara på de tre inledande frågorna till denna artikel:

  1. Vad är Treenighetsläran för något?
  2. Är den biblisk?
  3. Måste jag tro på den för att kunna bli frälst?

Så är svaren, i tur och ordning, följande:

  1. Treenighetsläran är en beskrivning av Gud – att Han är ETT väsen som består utav TRE distinkta och separata personer (Fadern och Sonen och den Helige Ande) som samtliga är eviga, allsmäktiga och allestädes närvarande.
  2. Ja, vilket jag hoppas du insett i samband med att du läst denna artikel, att Gud Är Treenig och att Treenighetsläran finns över hela Bibeln – både i Gamla och Nya Testamentet.
  3. Eftersom Treenigheten handlar om vem Gud Är, och du måste lära känna Gud och vara känd av Honom för att bli frälst, så är svaret ”ja, du måste tro på Treenigheten (att Fadern är Gud och att Sonen är Gud och att den Helige Ande är Gud) för att bli frälst”. Om du inte tror på Treenigheten/Gud så kan du inte bli frälst eftersom du inte tror på Bibelns Gud utan någon annan gud (som kanske är en nära kopia men i slutändan ändå falsk). Om du tror på modalismen (den andra läran om Treenigheten) så förnekar du att Fadern är en separat person från Sonen, och att Sonen är en separat person från Fadern, vilket gör att du automatiskt förnekar antingen den ene eller den andre och kan därmed inte heller bli frälst enligt 1 Johannesbrevet 2:22-23. Om du vidare tror på arianismen så förnekar du att Sonen är likvärdig Fadern vilket också är falskt och gör att du inte heller kan bli frälst enligt Johannesevangeliet 5:22-23 samt 8:24.

Ni som har läst mina artiklar kanske känner till att jag tycker om att spara det bästa till sist och denna gång är inte ett undantag!

Nedan har vi en bibelvers som klart och tydligt vittnar om att Gud är TRE och EN! Jag citerar versen med den engelska översättningen från King James Bible:

For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.” (1 John 5:7)

Hallelujah! Prisad vare Gud den Allsmäktige, den ende Skaparen och Frälsaren!

Vem kan liknas vid Honom? Inget och ingen! Varken i Himmelen eller på jorden eller under jorden eller på havet!

Prisad vare Du Gud – Fader och Son och Helige Ande, den ende sanne Guden, i evigheternas evigheter!

Amen!