Den Helige Ande

I de två föregående artiklarna har vi identifierat vem Fadern och Sonen är och vi har kunnat se att Skrifterna, Gamla och Nya Testamentet, vittnar starkt om att de båda är Herren Gud YHWH. I den här artikeln ska vi titta närmare på vad Bibeln har att säga om den Helige Anden.

Vem är den Helige Ande? 

Är den Helige Anden en person på samma sätt som Fadern och Sonen är det?

Vilken roll har den Helige Ande i frälsningsplanen? 

Vad är skillnaden mellan den Helige Anden och Fadern och Sonen?

I den här artikeln kommer jag att försöka besvara de här frågorna, med hjälp av Guds nåd och de heliga Skrifterna som källa.

I Gamla Testamentet så beskrivs den Helige Anden med titlarna Guds Ande, HERRENS Ande och Anden medan den Helige Anden i Nya Testamentet beskrivs med titlhttp://www.moranyeshua.se/uncategorized/den-helige-ande/arna Faderns Ande, Sonens Ande, Kristi Ande, Jesu Ande samt Anden. 

Följande bibelord är exempel på skriftställen där detta förekommer:

”Guds Ande kom över Asarja, Odeds son.” (2 Krönikeboken 15:1)

”Men HERRENS Ande kom över Gideon som stötte i hornet, och abiesriterna samlades och följde honom.” (Domarboken 6:34) 

”När Han talade till mig, kom Anden in i mig och reste mig upp på mina fötter. Och jag hörde Honom tala till mig,” (Hesekiel 2:2) 

Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom er.” (Matteusevangeliet 10:19-20)

”Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: ”Abba! Fader!” (Galaterbrevet 4:6)

”Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.” (Romarbrevet 8:9)

Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den Helige Ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande. Då for de genom Mysien ner till Troas.” (Apostlagärningarna 16:7)

”Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.” (Galaterbrevet 5:25)

Detta här är oerhört starkt och bekräftar tanken på att det finns en unik enhet och dynamik mellan Fadern, Sonen och den Helige Ande (som vi beskrev i den föregående artikeln) samtidigt som det också finns distinktion och skillnad i samspelet och interaktionen mellan dem.

Faktumet att den Helige Ande är både Faderns och Sonens ande är bara det oerhört starkt och fascinerande.

Men, och detta är ett stort men, för att vi ska kunna fastställa att den Helige Anden är Herren YHWH, så kan vi inte endast utgå ifrån titlar och namn utan måste också se över de egenskaper som Anden besitter och jämföra dem med Guds egenskaper.

Herren Gud YHWH har vissa egenskaper som endast Han har och ett av dessa är att Han är evig. Herren YHWH har alltid existerat och är den ende som alltid har gjort det medan allt annat är skapat vilket innebär att om den Helige Ande är YHWH så måste också den Helige Ande vara evig.

 

Herren YHWH har alltid existerat och är den ende som alltid har gjort medan allt annat är skapat vilket i sin tur innebär att om nu den Helige Ande är YHWH så måste också den Helige Ande självklart vara evig.

Vad säger Skrifterna om detta?

”Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.” (Hebreerbrevet 9:13-14)

Anden är således evig! Det finns dock en till fundamental egenskap som endast Gud YHWH besitter och det är att Han är allestädes närvarande – vilket också är en egenskap som den Helige Ande besitter enligt psalmisten David.

Vart skall jag gå för Din Ande, vart skall jag fly för Ditt ansikte? Om jag far upp till himlen, är Du därbäddar jag åt mig i dödsriket, är Du där. Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, skall också där Din hand leda mig och Din högra hand fatta mig.” (Psaltaren 139:7-10)

Hallelujah! Skriften vittnar om att den Helige Anden både är evig och allestädes närvarande vilket är oerhört kraftfullt eftersom Bibeln är tydlig med att endast Gud besitter dessa attribut!

Men trots detta så är det fortfarande inte ”tillräckligt” för att fastslå att den Helige Anden är Gud, YHWH, den Allsmäktige.

Detta eftersom Bibeln även vittnar om att Gud Elohim skapat människan (1 Mosebok 1:27) och att Gud YHWH uppväckte Jesus från Nasaret samt att Herren YHWH kan tala, tänka, känna, ta beslut etc.

Om dessa gärningar tillskrivs den Helige Anden så är det glasklart att Anden är Herren Gud YHWH! Det här vill jag presentera för dig genom att lyfta fram ett flertal skriftställen, som visar på att Guds Ande är Skapare av både världen och människan. Att Anden var den som uppväckte Jesus från de döda samt att den Helige Ande både kan tala, tänka, känna och ta beslut.

Andra versen i Bibelns första bok kan vi läsa om Guds Ande som svävade över vatten här på jorden. Det var innan allt på jorden skapades och versen bekräftar att anden var högst delaktig i skapelseprocessen.

”Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.” (1 Mosebok 1:2)

I profeten Jobs bok kan vi läsa om att det är Guds Ande som har skapat människan:

Guds Ande har gjort mig, den Allsmäktiges livs Ande ger mig liv.” (Job 33:4)

I aposteln Petrus första brev så kan vi läsa om att Anden uppväckte Jesus från de döda:

”Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord av Anden.” (1 Petrusbrevet 3:18)

Vi har fram tills nu läst om de olika titlarna som den Helige Ande har. Vi har läst att Anden är evig, allestädes närvarande, delaktig i skapandet av världen och människan samt att Anden uppväckte Jesus från de döda. Vi skall nu läsa bibelverser som vittnar om att den helige ande är en person likt Fadern och Sonen.

Jesus refererade till Anden som ”Han” och beskrev Honom med största vördnad och respekt. Han ansåg det till och med vara bättre för lärjungarna att Han, Jesus, lämnade dem så att den Helige Ande, istället för Honom, kunde komma och vara med lärjungarna:

”Men Jag säger er sanningen: Det är bäst för er att Jag går bort. Ty om Jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när Jag går bort, skall Jag sända Honom till er.” (Johannesevangeliet 16:7)

Jesus kallar den Helige Anden för ”Hjälparen” vilket visar på att den Helige Anden är personlig. Den Helige Ande är en specifik person som är med Jesu efterföljare världen över och som vittnar om Jesus tillsammans med alla lärjungar till Jesus.

När Hjälparen kommer, som Jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall Han vittna om Mig. Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med Mig ända från början.” (Johannesevangeliet 15:26-27)

Detta samarbete mellan den Helige Anden och de kristna kan vi också läsa om i Apostlagärningarna:

Den Helige Ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er förutom följande nödvändiga föreskrifter:” (Apostlagärningarna 15:28) 

Allt som skiljer en ”person” från en ”sak” kan vi utläsa om den Helige Ande!

Liksom en person kan tänka, tala, ta beslut, glädjas och bli bedrövad så kan den Helige Ande göra det. Bibeln beskriver den Helige Anden som en egen person med egen auktoritet, vilket även de tidigare hänvisade bibelställena vittnar om.

Nedan kommer ytterligare skriftställen som vittnar om det:

Men när Han kommer, sanningens Ande, då skall Han föra er in i hela sanningen. Ty Han skall inte tala av sig själv, utan allt det Han hör skall Han tala, och Han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga Mig, ty av det som är Mitt skall Han ta och förkunna för er.” (Johannesevangeliet 16:13-14)

”Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i Mitt Namn, Han skall lära er allt och påminna er om allt vad Jag har sagt er.” (Johannesevangeliet 14:26)

Petrus tänkte ännu på synen, när Anden sade till honom: ”Se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är Jag som har sänt dem.” Petrus gick ner till männen och sade: ”Jag är den ni söker. Varför har ni kommit hit?” (Apostlagärningarna 10:19-21)

Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.” (1 Korinthierbrevet 12:4-11)

Då sade Anden till Filippus: ”Gå fram till vagnen och håll dig tätt intill den.” Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: ”Förstår du vad du läser?” (Apostlagärningarna 8:29-30)

”Ge akt på er själva och på hela den hjord som den Helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som Han har köpt med sitt eget blod.” (Apostlagärningarna 28:20)

Att den Helige Ande också är Gamla Testamentets Gud bekräftas också av Hebreerbrevets författare som skriver följande:

Därför säger den Helige Ande: I dag, om ni hör Hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte Min förbittring på frestelsens dag i öknen. Där frestade de Mig och satte Mig på prov, fastän de såg Mina gärningar under fyrtio år. Därför blev Jag vred på detta släkte och sade: Alltid far de vilse i sina hjärtan. De vill inte veta av Mina vägar. Då svor Jag i Min vrede: De skall aldrig komma in i Min vila.” (Hebreerbrevet 3:7-11)

Enligt författare till Hebreerbrevet så var alltså den Helige Ande den som blev vred över Israels barn på grund av deras upproriskhet mot Honom under ökenvandringen från Egypten till det lovade landet. Detta trots att stället som citeras ur är Gamla Testamentet (Psaltaren 95:8-11) som, tillsammans med flera andra ställen ur Gamla Testamentet, vittnar om att Israels uppror under ökenvandringen skedde mot Herren YHWH:

”Så upptändes YHWH:s vrede mot Israel, och Han lät dem irra omkring i öknen i fyrtio år, till dess att hela det släkte var borta som hade gjort det som var ont i YHWH:s ögon.” (3 Mosebok 32:13)

Mäktigt!

Den Helige Ande har också vid två unika tillfällen uppenbarat sig i fysisk gestalt och om vi tittar närmare på dessa två tillfällen och studerar dem så kan vi dra flera intressanta slutsatser om den Helige Andens personlighet och karaktär.

Den första fysiska manifestationen av den Helige Ande skedde under Jesu dop vid Jordan floden då Han, i form av en duva, steg ner från himlen och kom över Jesus:

När Jesus hade blivit döpt, steg Han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över Honom. (Matteusevangeliet 3:16)

Man skulle kunna fråga sig varför den Helige Ande kom ner som en duva och inte exempelvis som en örn eller något annat vilt och mäktigt djur och anledningen till detta är för att den Helige Ande är lik en duva i sin personlighet.

Den Helige Ande är mild, lugn, fin och känslig likt en duva och därför finns också den allvarliga varningen i Bibeln, från både Jesus och Paulus, om att inte häda eller bedröva den Helige Anden:

Amen säger Jag er: Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den Helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.” (Markusevangeliet 3:28-29)

”Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag.” (Efesierbrevet 4:30)

Den andra fysiska manifestationen av den Helige Ande är också då Han kommer ner från himlen fast denna gång inte över Jesus utan över Hans efterföljare, lärjungarna. Händelsen ägde rum under pingsten då den Helige Anden kom ner i form av tungor av eld på var och en av dem som var samlade i Jesu namn och bad:

När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den Helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” (Apostlagärningarna 2:1-4)

Eld symboliserar passion och förtärande kärlek, en nitälskan och en iver vilket är precis vad den Helige Ande tänder i var och en som åkallar Herren Jesus med ett förkrossat hjärta – precis vad Herren Jesus vill se i sina efterföljare!

”Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville Jag inte att den redan vore tänd.” (Lukasevangeliet 12:49)

Tungorna symboliserar varje Kristi lärjunges kallelse att vittna och predika om Herren Jesus – överallt och för alla!

”Och Han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” (Markusevangeliet 16:15)

De övervann honom (djävulen) genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.” (Uppenbarelseboken 12:11)

Slutligen ska vi också visa att Skriften också vittnar rakt ut att Anden är Herren.

”Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.” (2 Korinthierbrevet 3:17)

Hallelujah! Skriften vittnar även om att Anden är Gud!

”Då sade Petrus: ”Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög mot den Helige Ande och tog undan en del av pengarna för jorden? Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit, inte bara för människor utan för Gud.” När Ananias hörde de orden föll han ner och dog, och stor fruktan kom över alla som hörde det.” (Apostlagärningarna 5:3-5)

Den Helige Ande likställs också av Jesus med både Fadern och Sonen i Missionsbefallningen:

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn” (Matteusevangeliet 28:19) 

Det unika och ödmjuka samspelet inom gudomen får en verkligen att förstå att Gud är kärleken och ödmjukheten personifierad. I Skrifterna kan vi flera gånger om läsa hur den Helige Ande upphöjs av Sonen (Markusevangeliet 3:29) liksom Fadern upphöjer Sonen vid flera tillfällen (Matteusevangeliet 17:5), samt likt hur Sonen upphöjer Fadern (Johannesevangeliet 5:30), och hur den Helige Anden upphöjer Sonen (Johannesevangeliet 16:14).

Alla dessa skriftställen som nämnts ovan vittnar om den ljuvliga och villkorslösa kärleken mellan personerna i gudomen.

Det finns dock något som inte tillfaller den Helige Anden men som tillfaller Fadern och Sonen och det är tillbedjan av människor!

Både Fadern och Sonen skall tillbedjas enligt Skrifterna (Uppenbarelseboken 5:13-14) medan det inte finns ett enda skriftställe där den Helige Ande tillbeds. Anledningen till detta är både viktigt men också djupt vackert och handlar om den Helige Andes roll i frälsningsplanen.

Den Helige Ande har nämligen valt en roll i frälsningsplanen där Han inte är i fokus utan där Han verkar för att leda människor till Kristus. Den Helige Andes uppgift är att uppfostra och vägleda Jesus efterföljare och detta gör Han efter Faderns vilja som är att varje kristen ska bli mer och mer lik Sonen för varje dag av dennes liv. Detta blir till när den Helige Ande tar sin boning i Kristus efterföljare:

”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?” (1 Korinthierbrevet 3:16)

Men om nu den Helige Ande skall tillbedjas samtidigt som Han också har sin boning i kristna så uppstår det problem…

För det skulle då innebära att det är fullt legitimt att som kristen böja sig ner inför en annan kristen och tillbe Anden i denne!

Eller att ”gå in i sig” själv som kristen och tillbe den Helige Anden som bor inom en!

Det är därför vi inte finner något ställe i Bibeln där den Helige Ande tillbeds!

Det är inte Guds vilja eftersom det skulle leda till avgudadyrkan:

När Petrus skulle gå in, kom Kornelius emot honom och föll ner för hans fötter och tillbad. Men Petrus reste honom upp och sade: ”Stig upp! Också jag är en människa.” (Apostlagärningarna 10:25-26)

Nej, som kristna ska vi rikta våra böner till Fader i Himmelen och till Människosonen som sitter på Guds högra sida:

Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat vare Ditt Namn.” (Matteusevangeliet 6:9)

Men uppfylld av den Helige Ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sade: ”Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.” Då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom, och de drev ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus, under det att han bad: ”Herre Jesus, tag emot min ande.” Sedan föll han på knä och bad med hög röst: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” Med de orden insomnade han.” (Apostlagärningarna 7:55-60)

Liksom den Helige Anden var med Stefanus och de första kristna så är Han idag med alla kristna världen över för att stärka dem i deras vandring på jorden som Guds heliga och utvalda skara (Apostlagärningarna 2:46-47).

Den Helige Anden är sigillet över alla smorda som kallats till att följa Lammet dit Han nu är – hos Gud den Högste (2 Korinthierbrevet 1:21-22).

Den Helige Anden är den som leder församlingen så att den växer till och blir det ljus och salt i världen som Sonen har befallt att församlingen ska vara – till ära för Fadern (Matteusevangeliet 5:13-16).

I en av Bibelns sista verser så kan vi också läsa hur Anden och församlingen tillsammans längtar och ropar efter Brudgummens stora återkomst!

”Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det må säga: ”Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.” (Uppenbarelseboken 22:17)

Hallelujah! Tveka inte min vän att be Fadern om att bli uppfylld av den Helige Ande och börja vandra intimare med Honom än vad du någonsin tidigare har gjort!

Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den Helige Ande åt dem som ber Honom?” (Lukasevangeliet 11:9-13)

Ja, be om detta idag i Herren Jesu Kristi Nasaréns namn!

Snart kommer Han tillbaka min älskade vän!

Marana tha!