Profetia om Sverige

Så säger Herren, YHWH, den Sanne och Levande Guden, Skaparen av himmel och jord och Domaren över jordens alla riken:

Sverige, du lilla land i norr som Jag, YHWH, har upphöjt bland alla andra länder och folkslag.

Sverige, du högt benådade land som Jag, YHWH, har välsignat i stora mängder sedan forna tider och dagar.

Sverige, du vackra land som Jag, YHWH, har uppenbarat Min kärlek för genom budskapet om Min Smorde till befrielse, upprättelse och frälsning för alla dina landskap.

Sverige, du hednaland som Jag, YHWH, har utgjutit Min Ande över så att dina söner och döttrar profeterat och dina gamla män och kvinnor sett himmelska drömmar och syner.

Sverige, du hednafolk som Jag, YHWH, har uppfostrat i Min heliga och fullkomliga lag så att ditt folk har lärt sig att vandra efter Mina stadgar och Mina bud för att leva i välbehag inför Mig.

Ja, Sverige, hur stora har inte Mina välsignelser över dig varit?

Dina döttrar har Jag, YHWH, klätt i skönhet och dina söner har Jag skänkt kunskap.

Dina gamla män och kvinnor har Jag, YHWH, låtit bo i trygghet och åldras i frid.

Ditt jordbruk och din boskap har Jag, YHWH, låtit bära fram föda i överflöd under årets alla dagar.

Dina skogar har Jag låtit grönska, dina vindar har Jag låtit dra fram friskt över hela landet och snö vitare än ull har Jag låtit falla över dig till din glädje och din ära.

Dina städer har Jag, YHWH, skyddat från den onde så att du har fått leva inför Mig i trygghet och frid.

Ja, finns det något gott som Jag har hållit undan för dig?

Så sant som Jag lever, säger Herren YHWH, så har Jag välsignat och skämt bort dig, Sverige, du lilla land uppe i norr.

Jag, YHWH, har välsignat dina händers verk och gjort dig till ett ljus för omvärlden.

Jag såg dig i din misär och förbarmade Mig över dig och gjorde dig, du som inte var ett folk, till ett egendomsfolk avskilt för Mig, Herren din Gud, YHWH.

Och det var inte för att du var ett stort och mäktigt folk som Jag, YHWH, fäste Mig vid dig och utvalde dig till att vara Min ögonsten.

Nej, utan tvärtom, Jag utvalde dig medan du var liten och svag för att hela världen skulle se och förstå att Min kraft fullkomnas i svaghet.

Jag, YHWH, tog Mig an dig medan du var blind och vilsen, medan dina barn tillbad avgudar som inte lever, avgudar som har öron men som inte hör, avgudar som har ögon men som inte ser, avgudar som är stora men tomma.

Jag, YHWH, tog dig vid din högra hand och undervisade dig om vad nyttigt är.

Jag lärde dig bygga dina städer och landsbygder på Min lära och du blev ett ljus för alla hednafolk.

Från lilla dig har Jag, YHWH, sedan dess upprest lärare, evangelister, profeter och profetissor och från dig har Jag sänt missionärer över hela världen.

Men du, Sverige, som en gång i tiden var förälskad i Mig, du har sedan lång tid tillbaka avfallit ifrån Mig och bedrivit otukt med främmande gudar, avgudar som du tidigare inte ens visste av.

Ja, dina ljumma missionärer är en bild på ditt avfall, du som idag har en panna likt en äktenskapsbryterskas.

Mitt framför Mina ögon har missionärer utsända från dig bedrivit otukt och äktenskapsbrott i Mitt Namn.

Min utvalda skara som bor inom dina landsgränser har kompromissat med evangeliet om Min Älskade Son.

Min frälsningsskara som bor i dig har förälskat sig i världen och blivit alltmer lik världen.

Mina unga döttrar klär sig som Babylons horor och Mina unga män brottas med otuktsandar, depression och människofruktan.

De äldre kvinnorna har slutat att vittna om syndernas förlåtelse och de äldre männen har fallit i synd och vägrar att be om förlåtelse.

Mina barn som är uppkallade efter Mitt Namn har mist sin sälta och därför står hela landet på knäna, redo för att halshuggas med svärd.

Ja, på grund av att Min egen frälsningsskara i landet har slumrat till och saknar olja i sin lampa så har resten av landet vältrat sig djupare i sin orenhet.

Du, Sverige, har blivit en berusningsbägare för omvärlden att ta del utav och bedriva all form av otukt med.

Ja, Sverige, du har blivit en samlingsplats för skändligheter och all form av styggelse.

Du har blivit en styggelse till skyltdocka för resten av omvärlden där din upproriskhet och lösaktighet dragit skam över Mitt Namn inför kungar och riken världen över.

Skall Jag, YHWH, inte vedergälla dig för det?

Tror du, du avfälliga hednaland, att all din synd har gått obemärkt förbi Mig?

Så sant som Jag lever, säger Herren YHWH, så skall Jag vedergälla dig ansikte mot ansikte och straffa dig för alla dina missgärningar.

Ja, tiden är nu här då Jag, YHWH Sebaot, skall gå till rätta med dig med Mitt fruktansvärda svärd.

Ty Mitt svärd har druckit sig rusigt i himlen och se nu hur det far ner över dig, Sverige, över ditt folk så att Min förbannelse blir dig till dom.

Du har förkastat Min Smorde och vänt ditt ansikte bort från Mig och därför förkastar Jag, YHWH, nu dig och vänder bort Mitt ansikte från dig.

Du har gått från att stå på Min Klippa till att stå på sand och därför sänder Jag, YHWH, nu stormar och vindar mot dig och låter regn falla över dig och inför hela världens ögon skall du rasera ihop som ett sandslott.

Ja, ditt ras skall bli stort och din hopplöshet djup.

Ty du, Sverige, har nu under lång tid frestat Mig och upptänt Min vrede genom dina skamliga vidrigheter och styggelser.

Du har uppmuntrat synden och hånat rättfärdigheten.

Du har upphöjt sodomiten och utfryst den gudfruktige.

Du har berömt den otroende och förlöjligat den troende.

Din synd, Sverige, har nått upp till himmelen och ditt folks överträdelser har upptänt Min vrede.

Jag, YHWH, Abrahams, Isaks och Jacobs Gud, kommer därför att ta bort Min beskyddande hand som vilat över dig för att med Min vredeshand tömma hela Min bägare av vrede över dig.

Jag ska sända förbannelser och plågor över det land som Jag en gång i tiden fröjdat Mig över och välsignat i överflöd.

Ja, så sant som Jag lever, säger Herren YHWH, så skall Jag, YHWH, nu sända naturkatastrofer och förödelse över det land som Jag en gång beskyddat med stor omsorg.

Ty det är Jag, YHWH, som håller hela skapelsen i Mina händer.

Jag är den som kontrollerar och ordinerar allt ty Jag, YHWH Sebaot, är Skaparen av himmel och jord och Härskaren över himmelens hela härskara.

Se nu hur Jag, YHWH, förändrar väderförhållanden och låter värmen höjas, regnet upphöra och vinden stillas för att sedan justera om så att värmen försvinner, vinden slår, regnet faller med åska och dån och kylan tar över.

Se hur Jag, YHWH, låter dina gröna skogar torka och brinna upp och bli till svart aska.

Se hur Jag, YHWH, förstör ditt jordbruk och dina betesmarker så att dina kor blir magra och ditt folk hungrigt.

Se hur Jag, YHWH, låter regn falla över hela landet för att översvämma platser och torg.

Se hur Jag, YHWH, sänder starka vindar för att välta omkull träd, fordon och hus.

Se hur Jag, YHWH, sänder kyla över hela landet så att dina folks vagnar inte tar sig fram på vägarna och de äldre dör utav kylan.

Ja, ditt hjärtats önskan för de äldre och svaga ska bli uppfyllt ty du har önskat död för de äldre och svaga i landet och mitt framför dina ögon ska Jag, YHWH, låta dina äldre dö i en kyla som landet aldrig bevittnat förr.

Ja, kropparna på dina äldre män och kvinnor ska frysa till is och ligga utlämnade på marken till himmelens fåglar och markens djur att äta.

Allt detta och mycket mer skall komma över dig, du hårdhjärtade land, men inte för att Jag, YHWH, finner glädje i den ogudaktiges död utan på grund utav din ondska.

Ty Jag, YHWH, finner ingen glädje i den ogudaktiges död utan vill att han omvänder sig från sin ondska och blir räddad men du, Sverige, du varken lyssnar eller försöker att omvända dig trots alla de tillrättavisningar som du har fått genom Mina tjänare profeterna.

Därför är dödsdomen över dig fastställd och bestämd, du vitkalkade grav.

Skall Jag, YHWH, inte straffa mördare?

Så sant som Jag lever, säger Herren YHWH, så skall Jag straffa mördare och du är inte bara en mördare utan en kallblodig seriemördare.

Skall Jag, YHWH, inte straffa alla otuktiga och skändliga?

Så sant som Jag lever, säger Herren YHWH, så skall jag straffa alla som bedriver otukt och skändligheter och du är inte bara otuktig och skändlig utan du har även blivit en samlingsplats för omvärlden att bedriva otukt i.

Du har gått från att vara trolovad med Mig till att bedriva otukt Mitt framför Mina rättfärdiga ögon utan att skämmas.

Du har lämnat Mig, din Uppfostrare, din Väktare och din Brudgum, likt en svekfull och lösaktig äktenskapsbryterska, för att gå vidare och framför Mina heliga ögon påbörja en romans och bedriva hor med månguden Allah.

Ja, du har inte bara lämnat Mig utan du har gått från att älska Mig till att hata Mig och du har också varit noga med att lära dig att förakta Mitt folk, som bor mitt ibland dig, fastän Jag och Mitt folk, som bor mitt ibland dig, har älskat och välsignat dig.

Du har hånat Mitt heliga ord och förkastat Min Smorde och därför skall Mitt blodiga svärd drabba dig och dina barn.

Anarki kommer att råda i dina samhällen över hela landet där våld och mord ska äga rum mitt på ljusa dagen.

Ja, mitt på ljusa dagen skall dina döttrar våldtas av män med främmande språk och dina försvagade väktare skall inte kunna agera ty deras arbete skall bli dem övermäktigt.

Allt detta ska komma över dig, Sverige, på grund av ditt högmod och ditt hat.

Ja, på grund av att du, med din egen mun, har sagt att du klarar dig utan Mig så har Jag sänt villfarelse över dig och låtit dårskapets ande komma över ditt folk så att de mest blåögda och naiva ledarna för ditt land har röstats fram.

Blinda och naiva ledare som har öppnat upp landets alla portar och slussar för ondskans våldsmän.

Jag, YHWH, har låtit detta ske så att Jag genom det främmande folk som kommit in i landet skall slå ned dig och sätta skräck och terror i ditt hårda och kalla hjärta.

Du har vägrat att ge Mig, YHWH, äran för Mina händers verk och du har förkastat Mitt ord och istället valt att tro på lögnen.

I fullkomlig dårskap lär dina barn ut till varandra att en explosion skapade världen när det är Jag, YHWH, som skapade allt genom Mitt Ord och Min Ande.

Låt oss därför gå till rätta med varandra, Sverige, och se hur Jag, YHWH, nu ska låta din tro sättas på prov genom att Jag, YHWH, ska låta en stor explosion äga rum mitt framför dina egna ögon.

Ja, på grund utav att du har blåst upp ditt huvud och vandrar inför Mig i högmod så ska Jag, YHWH, se till att din huvudstad med ett högt dån blåser upp i rök så att ditt folk börjar vandra med böjt huvud i sorg.

Terror, hysteri, förödelse och död ska komma ur den explosionen och dina söners och döttrars blod ska rinna under jorden och stenras från ovan ska begrava dem i deras dårskap.

Ja, genom ett blodtörstigt folk med främmande tungor skall Jag, YHWH, fälla denna dom över dig, du blåögda och trolösa Sverige, och du skall se att din romans med månguden Allah inte bara varit till din skam utan även till ditt fall.

Men du kommer trots allt detta inte att omvända dig från din synd och din missgärning ty Min vredesskål är ännu inte tömd.

Jag skall sända svärmar av gräshoppor över dina barn och de skall insjukna, sjukhusen skall bli fulla och ditt folk ska överge dig.

Ja, till det stora landet i väst dit dem en gång kommit från skall de vända tillbaka till men se, hur Jag, YHWH, ska ordinera även det till en större bedrövelse för dig, du passiva och handlingsförlamade land.

Stridslarm skall ljuda över hela landet till ditt åtlöje när Jag, YHWH, ska sända ett brutalt slag från Öst som kommer att ta över dina händers verk medan du hjälplöst tittar på ty Jag, YHWH, har sedan lång tid tillbaka bundit dina händer så att du inte ska kunna göra något när det stora slaget från Öst kommer.

Din ekonomiska bubbla ska även Jag, YHWH, med Mitt finger spräcka och fallet ska bli stort för varje avgudadyrkare som satt sitt hopp till Mammon.

Ja, Sverige, du högt belånade land, ditt ekonomiska sandslott skall rasera och leda till en hungersnöd som du fram till nu endast betraktat på avstånd hos de mörkhyade folkslag som du på senare år har lärt dig att förakta och sett ned på.

Ja, du har till och med lärt dig att förakta invandraren i ditt eget land, du hycklare och utsugare.

Se därför hur Jag, YHWH, låter ett totalt mörker komma över just dig, du eländiga och beklagansvärda änka, så att din andliga blindhet även blir en fysisk verklighet.

Jag skall koppla bort strömmen i landet och täppa till för vattenkranarna i hushållen så att panik råder över dina landskap och ditt folks nedböjda huvuden i flin skall förbli nedböjda men i apati och depression.

Allt detta ska komma över dig ty du har blivit en sköka som stolt lär andra att bedriva hor mitt på ljusa dagen.

Därför skall allt detta komma över dig, ja, därför skall Jag, Israels Helige, låta dina hus plundras, dina barn dödas, dina kvinnor våldtas och marken under dina fötter gunga och skaka.

Min nådefulla hand, som Jag en gång frälste, upprättade och skyddade dig med skall Jag nu dra tillbaka så att du, Sverige, förstår att Jag är YHWH, en nitälskande Gud som välsignar och förbannar, som belönar och bestraffar, som danar ljuset och skapar mörkret, som ger lycka och skapar olycka.

Ja, Jag är YHWH, det är Mitt Namn. Jag är den Förste och den Siste och Min ära delar Jag inte med någon annan.

Vad Jag förut förkunnade har kommit och nu förkunnar Jag nya ting, innan de visar sig låter Jag, YHWH, dig höra om dem.

Hör därför du som har öron att höra med!

Salig är den som hör och tar sin tillflykt till Mig ty endast Jag, YHWH, har en hand som inte är för kort för att frälsa!